Dit arbejde har været afgørende for, at vi er nået dertil, hvor vi er nu. Din tilgang, hvor du både er lyttende, men også udfordrende i forhold til både medarbejdere og ledelse, er meget afgørende for processens succes.

Det ville jo ikke nytte noget, hvis du blot var coach overfor de berørte medarbejdere, da vi så ikke ville komme videre som organisation. Ledere, medarbejderrepræsentanter og de berørte medarbejdere har lært meget af situationen, og som organisation er vi langt bedre rustet til at håndtere svære konflikter fremover.
Kommunal områdechef
"I forbindelse med et påbud fra Arbejdstilsynet, kontaktede vi Tom Mårup.

Gennem mange år havde der været et dårligt psykisk arbejdsmiljø på institutionen og som ny leder, var det som at komme ind i en hvepserede. Arbejdstilsynet gav et påbud pga en høj mobbe-procent.

Efter et forløb på 14 dages koncentreret indsats med Tom, var der en markant bedre stemning og samarbejdet blev igen sat i højsædet. Toms måde at arbejde på, var på alle måder troværdig og processen var synlig for alle. Under de forskellige samtaler var Tom både støttende, udfordrende og inspirerende. Hvilket gjorde at personalet og ledelsen var trygge ved processen.

Toms metode var, at man har lov at være utilfreds med ledelsen eller kollegerne, så længe man stiller op til en konstruktiv dialog med rette vedkommende. Toms vedholdende insisteren på dialogen - og dialogen om dialogen - var vendepunktet i at få ryddet op i års dybe frustrationer på kryds og tværs."

Ved evalueringen kom følgende udsagn frem:

  • En meget hård proces, men nu er det en stor lettelse og har ikke ondt i maven over at gå på arbejde.
  • Tydelig forskel, samarbejdet glider lettere.
  • Har fået mere selvindsigt, brugt Tom meget.
  • Stor lettelse at alle taler sammen.
  • Dejligt at alle nu hilser på hinanden.
  • Forbedringerne varer ved.

"Vi kan varmt anbefale Tom Mårup."
sfo-leder
“I forbindelse med et rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet tog vi kontakt til konsulent Tom Mårup. Opgaven var at klarlægge de nærmere omstændigheder omkring det psykiske arbejdsmiljø i én afdeling af organisationen. Konkret drejede sagen sig om samarbejdsproblemer og arbejdskulturen internt i afdelingen.

Processen, der forløb over 2 måneder, blev en god oplevelse. "Den svære samtale" og "valget af de rigtige løsninger" blev fint vejledt og guidet af Tom.

Vi oplevede dog Tom som en rigtig god med- og modspiller, hvor han bidrog med høj faglighed, viden og erfaring og mest af alt empati og forståelse for den enkelte.

De valg der efterfølgende blev truffet har været de rigtige. Klarsynet hertil beror meget på det samarbejde og de samtaler vi havde med hinanden og med Tom. Hans evne til at guide en samtale og hold kurs og retning heri havde stor betydning for den positive ånd i alt det der til tider var svært at sætte ord på.

I dag oplever vi et meget positivt samarbejde i afdelingen, hvor fokus har flyttet sig. At vi står hvor vi gør, skyldes ikke mindst den hjælp og klare vejledning vi fik fra Toms side.”
Chefforstander
Højskole
”Tom Mårup kom ind i vores organisation på et tidspunkt, hvor de interne konflikter gennem længere tid var vokset. Med kort varsel fik han igangsat en proces, der åbnede for en række undertrykte konflikter, som længe havde stresset personalet.

Med sin insisteren på både anerkendende kommunikation og nødvendig fremdrift guidede han såvel ledelse som personale i løbet af processen på en måde, så enhver ud fra en objektiv betragtning måtte kunne siges at være blevet behandlet imødekommende og professionelt. Også da processen afdækkede en række uløselige konflikter vejledte Tom ledelsen i dens ageren på en måde, så alle kom bedst muligt ud af konflikten”.
Leder
Gymnasium
"Du har fået mig at tænkte anderledes, forstået på den måde at jeg nemmere kan bestemme hvilken følelsesmæssig tilstand jeg vil være i, i bestemte og krævende situationer. Jeg kunne tidligere opleve jeg blev meget nervøs, og dette fik jeg til at blokere.

Jeg har nu ingen problemer med at tale i større forsamlinger - jeg har holdt foredrag i 4 timer for 500 mennesker, gennemført intern lederuddannelse og HD.

Din hjælp har været ubeskrivelig, forandringen har været så stor jeg næsten nu kan undre mig over jeg overhovedet har haft det sådan tidligere :-)"
Kamilla
I forbindelse med et påbud vedrørende psykisk arbejdsmiljø for udvalgte team på Bakkeskolen, har vi anvendt Tom Mårup. Tom blev valgt fra arbejdstilsynets liste over autoriserede arbejdsmiljørådgiver.

Vi havde behov for supervision og konkrete forløb med medarbejdere enkeltvis og i team. Hovedteamet for opgaven var manglende samarbejde, trivsel og effektivitet medarbejderne imellem. Ledelsen havde svært ved at gennemskue hvilke skjulte dagsordner og kultur medarbejderne havde internt.

Målet var at de to team kunne fungere i selvstyrende team (selvledelse og selvorganisering) med reference til ledelsen.

Tom Mårup løste i samarbejde med medarbejdere og ledelse opgaven over en periode på ca. 8 måneder.

Citat fra medarbejderevaluering efterfølgende:

"Medarbejdere har efterfølgende samstemmende udtrykt, at de samarbejder langt bedre nu, de har fundet en helt anden forståelse for hinanden, hjælper hinanden, opsøger, informerer, inddrager, koordinerer osv. Og de involverer ledelsen, når der opstår tvivl og vanskeligheder, som der jo altid gør i en foranderlig verden. Og de oplever at ledelsen forholder sig hurtigt og kompetent. 

Ledelsen oplever, at vanskelighederne endelig er kommet frem i lyset - som jo er en forudsætning for at ledelsen har en chance for at hjælpe med at løse de problemer, der opstår internt i et team. Endvidere var Tom konkret i forhold til at få de uudtalte og skjulte dagsordner medarbejder og leder imellem italesat, hvilket gav fornyet indsigt og gensidig tillid medarbejder og leder imellem."

Dette er blot et lille udpluk fra den evaluering skolen har foretaget i forbindelse med samarbejdet med Tom Mårup.
Bakkeskolen uddyber gerne udtalelsen pr. telefon på 87 94 27 70
Anne Grete Nydam
Skoleleder Bakkeskolen Skolevej 2, 8362 Hørning
I forbindelse med at udvikle arbejdsmiljøet og samarbejdet i SCM teamet, har vi benyttet Tom Mårup på 2 seminarer af 2 dage, et i januar 2012 og et i november 2012. Begge seminarer blev dygtigt tilrettelagt af Tom.

Formålet med seminar 1 var at identificere hvordan trivsel, kommunikation og intern service kan forbedres. Formålet med seminar 2 var at udbygge det vi havde lært og trænet i, under og efter seminar 1.

I forbindelse med begge seminarer har der været personlig forberedelse. Forberedelsen har, efter min opfattelse, været et væsentligt ellement i det at være klar som deltagerne, til seminaret.

Toms tillidsvækkende måde at guide teamet igennem svære og dybt liggende problemstillinger har fungeret fantastisk. Vi har som team tilegnet os nogle værktøjer som vi efterfølgende har brugt / bruger i dagligdagen. Udbyttet har været stort, både personligt og for teamet.

Jeg kan give Tom Mårup mine bedste anbefalinger."
Arne Bech Hald
Supply Chain Manager Skamol A/S, Nykøbing Mors
Syddjurs Kommune har i 2010 brugt Tom Mårup som rådgiver og sparring i forbindelse med udvikling af evalueringskoncept af ledelse og trivsel - et udviklingsprojekt, der kombinerede ledelsesevaluering og evaluering af det psykiske arbejdsmiljø.

Det er Tom Mårups kloge fortjeneste, at vi fik de nødvendige, gode og relevante drøftelser af de principielle og svære overvejelser og har fået et slutresultat, som ledelse og medarbejdere har taget til sig - og her i 2011 er ved at implementere.
Jørgen Jørgensen
Personale- og HR-chef, Syddjurs Kommune
Jeg fik stort udbytte af din NEOPIR tilbagemelding, Tom. Både i form af spejling, men også med en ny indsigt.

Jeg vil bruge det allerede i dag til min næste store beslutning, og er yderst tilfreds med din måde at kommentere, lytte og reformulere. Det var faktisk super godt. Tak.
Margrete Bak
Jurist og selvstændig rådgiver
Tom Mårup forestod i juni 2008 et to-dages seminar for afdelingssygeplejerskegruppen på Medicinsk afdeling. Regionshospitalet Viborg.

Det var to fantastiske dage, hvor Tom på professionel vis, formåede ikke alene at inddrage deltagerne, men også at få dem til at åbne sig og se nye facetter af samarbejdet.

Temaet var samarbejde i afdelingssygeplejerskegruppen og tiden efter seminaret har vist, at den gensidige respekt og det daglige samarbejde har udviklet sig positivt. Jeg vil gerne entrere med Tom Mårup næste gang jeg får behov for konsulentbistand til lignende opgaver.
Marianne Jensen
Oversygeplejerske, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup
I perioden 2006-2007 var jeg en del af et udviklingsprojekt, hvor Tom Mårup var tilknyttet som ekstern konsulent. Omdrejningspunktet i udviklingsprojektet var et ønske om at skabe positive synergieffekter - i forlængelse af en fusion - med særligt fokus på samarbejde på tværs af faggrænser.

Tom bistod os med et udviklingsforløb/teambuilding for samtlige medarbejdere, med gruppecoaching af alle mellemledere og individuel coaching. Tom havde en særlig faglig og personlig evne til at facilitere vores ”bottom-up” proces. Vi fik rystet vores verden, blev udfordret på vores tanker og ideer samtidig med at man uden videre kunne føle tillid og tryghed ved at Tom stod i spidsen for projektet.

Alle deltagere bidrog med at komme med ideer, løsninger og committede sig derigennem til udviklingen af vores organisation. Jeg er af den klare opfattelse, at AU var beriget efter vores tid med Tom. Tom kan flytte organisationer, fordi han kan få menneskene i organisationen i spil. Jeg kan derfor kun give Tom Mårup mine varmeste anbefalinger.
Annemette Hammer
sekretariatschef Datalogisk Institut, Århus Universitet
Tom har en plan med et lederudviklingsforløb, og man er i trygge hænder. Hans værktøjskasse vedr. lederudvikling og personlig udvikling er meget stor! Ikke at han har behov for at skilte med det. Men han bruger naturligt det, der er mest relevant i situationen, hvilket altid giver et andet perspektiv, en anden dimension til en case eller personlig overvejelse samt – ikke mindst – nogle værktøjer man kan bruge tilbage på arbejdspladsen.

Det allerbedste er, at han lader deltagerne komme til – han kommer på banen, når det er nødvendigt, og holder sig tilbage, når det er bedst. Kort fortalt: Dygtig situationsbestemt procesleder og coach, klog og finurlig personlighed og stor faglig ballast. Han kan matche en flok krævende ledere.
Birgitte Haahr
deltager i lederudviklingsforløb i region Midtjylland, Kontorchef, Regionalt Sundhedssamarbejde
Tom Mårup har undervist på Regionshospitalet Horsens i kommunikation herunder specielt "girafsprog". Tom er yderst kompetent, stille og behagelig, meget præcis og velovervejet i hans sparring/rådgivning.

Tom er også en dygtig underviser og kursister (sygeplejersker, plejepersonale) har blandt andet evalueret at Toms "girafkursus" er det bedste kursus de nogensinde har været på i forhold til konflikthåndtering og kommunikation.
Henning Rasmussen
Arbejdsmiljøkonsulent og daglig sikkerhedsleder, Horsens Brædstrup Odder Sygehus
Mine erfaringer med Tom Mårup som organisationskonsulent er meget positive - såvel i gruppesammenhæng som i individuelle forløb. Jeg oplever Tom som lyttende, nærværende og vidende omkring organisationsudvikling med fokus på fremadrettet handling og adfærd i organisationen som helhed eller overfor den enkelte.

I en positiv ånd kan der tages fat i konfliktfyldt stof - sagligt og respektfuldt overfor organisationen, den enkelte og "sagen". Der skabes grobund for fortløbende refleksion og der laves konkrete, fremadrettede aftaler - aftaler, som der følges op påså længe behovet er der.
Winnie Munk
Ledende terapeut, Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Regionshospital Holstebro
Jeg har gennemført to supervisionsforløb med Tom Mårup. I første forløb var mit udspil entydigt at opleve og træne systemisk spørgeteknik med henblik på at kunne bruge den i mit forskningsarbejde. Fra første færd insisterede Tom dog på at supplere mit kundskabs- og færdighedsmæssige fokus med en medløbende personlig og selvrefleksiv dimension, som rettede opmærksomheden mod såvel kognitive som følelsesmæssige vekselvirkninger mellem mig som person og de systemiske teknikker, jeg var optaget af at lære.

Dette bidrog til et fantastisk forløb, både hvad angår forløbet som proces og mit udbytte af det. Ud over at indfri mit mål om at opleve og træne den systemiske spørgeteknik, fik jeg dyb personlig indsigt i en række forhold omkring den særlige form for nærværende, udforskende og udfordrende interaktion, som kendetegner det gode forskningsinterview. Nogle vigtige aspekter heraf er et skærpet blik for interaktionens kompleksitet og min egen rolle som medskaber af sociale relationer. Disse indsigter har sidenhen vist sig at være utroligt givende og frugtbart i andre kontekster af såvel faglig som personlig og privat karakter.

Da jeg et år efter afslutningen af dette forløb stod overfor nye udfordringer af såvel arbejdsmæssig som personlig karakter, var det indlysende at tage kontakt til Tom igen. Igen blev mine forventninger indfriet til fulde, og igen på en måde som til stadighed, her flere år efter, bidrager til at skabe kvalitet i såvel professionelle som personlige og private sammenhænge.

Jeg ser koblingen mellem den konkrete, professionelle tematik og det personlige som en utrolig force i Toms arbejdsmåde. Den medløbende tematisering af det personlige skærper opmærksomheden mod generelle mønstre i de aktuelle og konkrete problemstillinger og bidrager derved på afgørende vis til at de- og rekontekstualisere de erhvervede kundskaber, hvilket øger transferværdien og udbyttet af forløbene.
Tina Bering Keiding
Lektor, Ph.d. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet
Min første reaktion på nyheden om, at Tom Mårup etablerer eget firma: ”Jamen selvfølgelig skal Tom gøre det!” Der bør være en stor kundegruppe for de kompetencer, som Tom besidder. Jeg har stiftet bekendtskab med Tom i forbindelse med et lederudviklingsforløb i Region Midtjylland for mellemledere. Mine erfaringer med Tom er særdeles positive:

Jeg oplever, at Tom som konsulent har en unik evne til – med forbløffende få men effektive midler – at skabe et læringsrum, hvor man er inspireret til at reflektere over sin rolle som leder og hvilke fokusområder, der er i tilknytning hertil. Uden brug af timelange indlæg og hobevis af plancher formår Tom at sætte scenen for læring og gensidig inspiration både individuelt og i grupper, og Tom har en eminent evne til at coache, udfordre og give stof til eftertanke. Samtidig har Tom en meget behagelig, professionel og personlig facon. Jeg kan kun give Tom mine varmeste anbefalinger.
Mads Haugaard
Afdelingschef, Region Syddanmark
Jeg kender Tom Mårup gennem et 8 måneders intensivt praktikforløb, hvor jeg dels fulgte Tom i sit arbejde som proceskonsulent og dels udarbejdede en interviewundersøgelse i nært samarbejde med Tom. Tom er ikke alene en erfaren og kompetent proceskonsulent, han er i besiddelse af nogle egenskaber der giver ham en sund og stabil dømmekraft og evne til fleksibilitet og fornyelse.

Tom er en person, der netop har fundet den meget fine balance mellem at turde tænke nyt og innovativt og at bevare det konstruktive i det velkendte. Tom er nysgerrig, interesseret og åben og det harmonerer godt med det solide fundament af erfaring, kyndighed og ro. Med Tom er man sikret tryghed og kompetence i konstruktive dynamiske processer.
Linda Klitgaard
Specialestuderende på Filosofisk Institut, Værdier i offentlige organisationer
Efter at have gennemgået et supervisionsforløb med Tom Mårup sætter jeg mere pris på min egen måde at udfylde mit job som forsker og underviser på. Jeg håndterer foredrags- og undervisningssituationer mere afslappet, og har indset, at selvom jeg forbereder mig minutiøst, er det ikke alt, jeg kan kontrollere.

Jeg føler mig bedre tilpas i rollen som underviser og er blevet bedre til at acceptere, at jeg laver fejl.
Helena Skyt Nielsen
Professor Århus Universitet
Det er min erfaring, at man som leder ofte har vanskeligt ved at give sig selv mulighed for og tid til at reflektere over egen lederrolle og opgaveløsning. Dette er dog uhyre vigtigt af flere grunde og et coaching forløb kan være en måde at give sig selv den fornødne opmærksomhed.

Dels er det en forudsætning for at udvikle ens ledelsesmæssige kompetencer og dels er det afgørende i forhold til kunne adskille faglige og organisatoriske problemstillinger fra interpersonelle. Begge dele kan på sigt mindske udbrændthed. Som leder er man ofte genstand for projektioner fra medarbejdere.

I mit coaching forløb hos Tom Mårup har jeg fået hjælp til at kunne se og forstå dette tydeligere samt redskaber til at kunne håndtere konflikter mere konstruktivt. Sessionerne med Tom har haft stor både personlig og faglig betydning og givet mig ny energi til igen at være den engagerede leder, jeg bedst kan lide at være.
Lene Nyboe
Ledende fysioterapeut, Århus Universitetshospital
Vi har haft glæde af samarbejdet med Tom Mårup, ad flere omgange og vil gerne bruge ham igen.

Han er hurtig, til at danne sig et billede af, hvem vi er. Han er skarp til at se, hvor vore styrker og ikke mindst udviklingspotentiale ligger. Han får det formidlet på en klar, tydelig, respektfyldt måde. Personalegruppen har haft tillid til ham. Hvis man ønsker at blive udfordret og flytte grænser, kan vi kun anbefale Tom.
Eva Nedergård og Annette Bie
afd.ledelse, Socialpsykiatrisk Bosted Sct. Mikkel i Viborg
Jeg brugte Tom Mårup i en længerevarende proces, som handlede om udvikling af både medarbejdere, leder og TR. Jeg opfatter Tom som ekstremt professionel og fuldstændig neutral i forhold til leder-medarbejder dimensionen.
Chef
Sygehus Lillebælt